5 கப் அவல் இருந்தா போதும் 5 நிமிடத்தில் ஸ்னாக்ஸ் ரெடி / Instantly healthy snacks / Sweet Poha# Snacksrecipe # Snacksrecipeintamil #healthysnack #sweetpoha #sweetaval #ManganiSamayal

ஒரு கபகப அவலஅவல Inst அரை கபகப 5

Ingredient:

Red Poha – 1 cup
Coconut – 1/2 cup
Country Sugar – 1/2 cup
Cardamom powder – 1/4 tsp

Enjoy the recipe

Subscribe to my channel, please

source