પાલકની કડક નાસ્તા પુરી | crispy palak Puri ઘઉંના લોટમાંથી બનાવેલી | # healthy healthy snack recipe.1. Wheat flour – 2 cups / 250 g
2. spinach / palak – 1 cup / 100 g
3. Salt per day. Taste / 1 tsp
4. turmeric powder- 1/2 tsp
5. red chilli powder – 1 tsp
6. ajwain- 1/2 tsp
7. sesame seeds – 2 tsp
8. Oil – 3 tablespoons blended wheat flour like Moin

source